Comelit DNS

Servicevoorwaarden ComelitDNS

1. DEFINITIES

ComelitDNS” is de dynamische DNS-service die wordt aangeboden door Comelit Group S.p.A.;

COMELIT’” is de partij die de Service aanbiedt;

VENNOOTSCHAP’” is Comelit Group S.p.A.,

GEBRUIKER” is de partij die de Service gebruikt;

ALGEMENE VOORWAARDEN” zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle gebruikersovereenkomsten die door de Vennootschap worden gesloten;

GEGEVENS” zijn alle gegevens die door de gebruiker van de Service worden aangeleverd;

HOST” is de domeinnaam;

IP” is het openbare IP-adres van de Gebruiker;

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, hierna te noemen: Algemene Voorwaarden (hierna uitsluitend “AV”), zijn bepalend voor de gebruikswijzen en de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Service ComelitDNS door de Gebruiker.

2.2 Op elke registratie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum waarop de gebruiker zich registreert.

2.3 Indien er verschillen bestaan tussen deze AV en andere overeenkomsten, zijn deze uitsluitend geldig na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Vennootschap.

3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door registratie van de gebruiker, hetgeen noodzakelijk is voor het activeren van de Service, aanvaardt de Gebruiker de Service en alle onderhavige Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker gebruikt de Service derhalve:

 • overeenkomstig hetgeen vermeld is in het onderstaande document;

 • overeenkomstig de eventuele regels voor het gebruik van de Service;

 • in overeenstemming met de geldende wetten.

4. OOGMERK VAN DE SERVICE

De Service die wordt aangeboden door Comelit Group S.p.A. bestaat uit de mogelijkheid voor de Gebruiker om, na registratie,

een openbaar IP-adres te koppelen aan een domeinnaam (“HOST”) en vervolgens het eigen apparaat via de geregistreerde host te kunnen bereiken.

5. EIGENDOM VAN DE INHOUD VAN DE SERVICE

De Service ComelitDNS is het exclusieve eigendom van Comelit Group S.p.A., die eigenaar is van alle instrumenten, werken, afbeeldingen, programma's, services, processen, ontwerpen, software, technologieën, handelsmerken, knowhow, handelsnamen en uitvindingen waaruit de Service ComelitDNS bestaat.

6. WIJZE VAN GEBRUIK

6.1 De Gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar.

6.2 De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik van de Service. Elke Gebruiker is tevens aansprakelijk voor het gebruik van de Service door derden en dient te waarborgen dat derden de onderhavige Algemene Voorwaarden naleven;

6.3 De Gebruiker dient de wetgeving na te leven die van toepassing is in het land waarin de Service wordt gebruikt.

6.4 De Gebruiker mag de Service uitsluitend gebruiken voor producten van Comelit Group S.p.A. Elk ander gebruik is niet toegestaan en wordt daarom beschouwd als verboden.

6.5 Het gebruik van de Service dient zodanig plaats te vinden dat er geen storingen of afwijkingen in de service worden veroorzaakt.

6.6 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Service uitsluitend te gebruiken voor producten van Comelit Group S.p.A. en uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

6.7 De Service heeft uitsluitend als doel om een Gebruiker die bij de Service is geregistreerd de mogelijkheid te bieden een openbaar IP-adres te koppelen aan een domeinnaam (“HOST”), met een maximum van 5 (vijf) Hosts per gebruiker.

7. BEËINDIGING VAN DE SERVICE

Comelit Group S.p.A. behoudt zich het exclusieve recht voor de Service te allen tijde op te schorten of af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving, en de toegang van de Gebruiker tot de Service te beperken of te beëindigen.

Tevens kan Comelit Group S.p.A. de registratie van een gebruiker annuleren indien wordt aangenomen dat de onderhavige gebruiksbepalingen of wetten niet zijn nageleefd.

Indien een account of afzonderlijke Host gedurende zes maanden niet wordt gebruikt, behoudt Comelit Group S.p.A. zich het recht voor deze ongebruikte account of afzonderlijke Host te verwijderen.

Comelit Group S.p.A. kan tevens samenwerken met gerechtelijke autoriteiten, en hun gegevens die zij in bezit heeft verschaffen inzake eventuele onderzoeken naar vermeende criminele activiteiten of mogelijke overtredingen.

8. VRIJWARING

Comelit Group S.p.A. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Service door de Gebruiker of derden.

De Gebruiker verbindt zich er desalniettemin toe Comelit Group S.p.A. te vrijwaren van verzoeken, van de Gebruiker zelf of derden, tot vergoeding van schade of onkosten (met inbegrip van algemene, juridische en gerechtelijke onkosten) die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Service, uit de overtreding van wetten of bepalingen in dit document, door de Gebruiker, of informatie die door een Gebruiker wordt verzonden vanaf een server die toegankelijk is via de Service.

9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

9.1 De Algemene Voorwaarden in dit document vervangen alle algemene Voorwaarden of overeenkomsten in eventuele andere documenten die eerder zijn aanvaard.

9.2 Comelit Group S.p.A. heeft het recht te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen of nieuwe bepalingen vast te stellen door hiervan schriftelijke mededeling te doen op het e-mailadres dat tijdens de registratie door de Gebruiker is ingevoerd of door middel van publicatie op de website van Comelit Group SpA voor de registratie of het beheer van de Service. Elk gebruik van de Service door de Gebruiker na deze mededeling wordt opgevat als aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden, de wijzigingen daarvan, en in elk geval die op dat moment van kracht zijn.

10. GEEN WEDERVERKOOP VAN DEZE SERVICE

Het Recht van de Gebruiker om de Service te gebruiken is strikt persoonlijk; het is de Gebruiker derhalve niet toegestaan de Service weder te verkopen en/of aan te bieden aan derden.

11. EXONERATIE

Comelit Group S.p.A. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Gebruiker, in geval van een (al dan niet tijdelijke) onderbreking van de Service.

De Gebruiker is direct aansprakelijk voor de gegevens die in het netwerk worden ingevoerd en voor eventuele geschillen ten aanzien van de verspreiding en/of het gebruik van deze gegevens.

De Gebruiker ontheft Comelit Group S.p.A. derhalve van elke aansprakelijkheid van bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke of strafrechtelijke aard, voortvloeiend uit de opslag en verspreiding van gegevens die de geldende wetgeving overtreedt en toekomstige verspreiding na de looptijd van de onderhavige overeenkomst of rechten van derden.

De Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schendingen van het auteursrecht, veroorzaakt door teksten, grafische publicaties, merken, logo's, afbeeldingen, geluiden, multimediawerken, software en databanken die onderhevig zijn aan auteursrecht, die zich op de server bevinden en niet geleverd zijn door Comelit Group S.p.A.

Comelit Group S.p.A. is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud van materialen die zich op de server van derden bevinden en niet op servers die eigendom zijn van Comelit Group S.p.A., met inbegrip van alle servers waartoe men zich door middel van de Service toegang verschaft. Comelit Group S.p.A. heeft geen enkele controle over websites of ander materiaal dat op externe servers wordt gehost.

De Gebruiker ontheft Comelit Group S.p.A. met onmiddellijke ingang van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele aanvallen en/of inbraken door derden afkomstig van het netwerk, via de apparatuur waarmee de Service wordt geleverd.

De Gebruiker verklaart dat zij zich ervan bewust is dat derden via internet toegang tot haar systemen kunnen krijgen en de beveiligingen ervan kunnen omzeilen teneinde deze op ongeoorloofde wijze te gebruiken om schade aan derden te veroorzaken.

Indien Comelit Group S.p.A. een poging tot inbraak ontdekt via de toegang en gegevens van de Gebruiker, waarover zij rechtmatig beschikt voor levering van de Service, kan Comelit Group S.p.A. de Service zonder iets verplicht te zijn onderbreken, totdat de Gebruiker de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat de situatie voortduurt.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De Gebruiker aanvaardt het gebruik van de Service en het bijbehorende risico van eventuele storingen, onderbrekingen of afsluiting van de Service. De Service wordt geleverd zonder garantie van welke aard ook, expliciet of impliciet. Comelit Group S.p.A. aanvaardt met name geen enkele aansprakelijkheid, met inbegrip van aansprakelijkheid voor beschikbaarheid, nauwkeurigheid van de inhoud, gegevens, producten en diensten. Comelit Group S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door tekortkoming in de nakoming, fouten, weglatingen, onderbrekingen, annuleringen, defecten, vertraging in de werking of overdracht, computervirussen, storingen in communicatieleidingen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang, wijzigingen, gebruik van de geregistreerde gegevens van de Gebruiker, zowel wegens niet-nakoming van de Algemene Voorwaarden van de Service als voor onrechtmatig handelen of nalatigheid. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Comelit Group S.p.A. niet aansprakelijk is voor laster, beledigingen of illegale handelingen van Klanten of derden.

Comelit Group S.p.A. en haar leveranciers of distributeurs zijn niet aansprakelijk voor laster of inhoud die directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade kunnen veroorzaken, voortvloeiend uit het gebruik van de Service. De Gebruiker aanvaardt dat de bepalingen in dit deel van toepassing zijn op de volledige inhoud van de Service. De Gebruiker aanvaardt dat Comelit Group S.p.A. niet aansprakelijk is voor eventueel verlies of gebruik van de domeinnaam of de naam van de Gebruiker, of directe of indirecte, bijzondere, toevallige of indirecte werkonderbrekingen of van welke aard ook (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht de vorm (onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins) en ongeacht of Comelit Group S.p.A. al dan niet op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

13. BETALING EN DUUR VAN DE SERVICE

De Service ComelitDNS wordt gratis aangeboden en heeft een geldigheid van één jaar. De Service wordt automatisch verlengd met een periode gelijk aan de looptijd.

Op elke verlenging van de Service zijn de alsdan geldende Algemene Voorwaarden van Comelit Group S.p.A. van toepassing.

14. ONDERHOUD

Periodiek en buitengewoon onderhoud en/of reparaties om problemen te verhelpen worden zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker medegedeeld.

15. OVERMACHT

Comelit Group S.p.A. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor haar verplichting uit hoofde van de onderhavige overeenkomst indien dit nalaten veroorzaakt wordt of het gevolg is van een geval van overmacht, zonder enige beperking, met inbegrip maar niet beperkt tot: brand, overstroming, staking, kabel- of vezelkabelbreuk, bliksem, burgerlijke onlusten, handelingen van de overheid of militaire autoriteiten, wetswijzigingen, terrorisme, overmacht en langere perioden van algemene uitval van de elektrische energie.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op de onderhavige Algemene Voorwaarden is Italiaans recht van toepassing.

Geschillen ten aanzien van de interpretatie en uitvoering van onderhavige overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Bergamo (Italië).

17. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking door Comelit Group S.p.A. van persoonsgegevens die ter gelegenheid van de registratie bij de Service worden geleverd of in elk geval verkregen, heeft de volgende doelen:

 • uitvoering van activiteiten die verbonden zijn met of belangrijk of noodzakelijk zijn voor de levering van de Service, met inbegrip van verstrekking van de Gegevens aan bedrijven die functies uitoefenen die noodzakelijk of belangrijk zijn voor de levering van de Service, en/of betalingen of databanken beheren die gericht zijn op de bescherming van kredietrisico's en ook voor externe bedrijven toegankelijk zijn;

 • vaststellen van de mate van tevredenheid en de voorkeuren van de Gebruiker;

 • verzenden van reclamemateriaal, informatiemateriaal en commerciële informatie, alsmede de overdracht aan derden van Gegevens die verwerkt zijn voor commerciële doeleinden, waaronder de verkoop of pogingen tot verkoop, of voor alle rechtmatige doeleinden van commerciële en/of statistische aard.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met schriftelijke en geautomatiseerde instrumenten, waarbij de regels van veiligheid en vertrouwelijkheid worden nageleefd, voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de levering van de Service en het bereiken van de hierboven genoemde andere doeleinden, in overeenstemming met de wet.

De verstrekking van Gegevens is optioneel; de weigering om Gegevens te verstrekken maakt het echter onmogelijk de Service te verlenen, behalve voor zover vereist door de wet. De gegevens kunnen namens Comelit Group S.p.A. worden verwerkt door medewerkers, professionals of bedrijven die de opdracht hebben gekregen om specifieke verwerkingsdiensten of andere activiteiten te verrichten die nodig zijn voor de levering van de Services, in overeenstemming met de wet. Tevens kunnen de gegevens voor bovengenoemde doeleinden worden gecommuniceerd aan (voor zover dit binnen hun specifieke competentie valt):

 • openbare overheden, ter uitvoering van de wet;

 • het commerciële netwerk van Comelit Group S.p.A., commerciële partners en andere vennootschappen van de groep waartoe Comelit Group S.p.A. behoort, ook in het buitenland;

 • banken en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beheer van betalingen of de bescherming van kredietrisico's en tevens toegankelijk zijn voor externe bedrijven;

 • professionals en adviseurs;

 • bedrijven die zich bezighouden met commerciële informatie en dergelijke.

De Verantwoordelijke voor verwerking van de Gegevens is Comelit Group S.p.A. gevestigd te Via Don Arrigoni 5, 24020 Rovetta (BG), Italië.

De rechten van de Gebruiker, zoals vermeld in art. 7 Italiaans wetsbesluit D. Lgs. nr. 196/2003, om zich geheel of gedeeltelijk, om gegronde redenen, te verzetten tegen de verwerking en, op de wijze en binnen de door de wet gestelde grenzen, te verzoeken om bevestiging van het bestaan van Gegevens die hem betreffen, de herkomst ervan te kennen, informatie te verkrijgen over de logica, modaliteiten en doeleinden van de verwerking, te vragen om aanpassing, rectificatie, integratie, verwijdering, wijziging in anonieme vorm of blokkering van Gegevens die in strijd met de wet verwerkt zijn, met inbegrip van gegevens die niet langer nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze waren verzameld, alsmede, meer in het algemeen, alle rechten uit te oefenen die zij uit hoofde van de geldende wetsbepalingen heeft, kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met genoemde Verantwoordelijke voor de verwerking.